Všeobecné Obchodné Podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

ADK MEDIA spol. s r.o., so sídlom Janka Palu 17, 914 41 Nemšová, IČO: 46 371 630, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trenčíne, vo vložke číslo: 27523/R,v oddiele: Sro

VyberPneu.sk je porovnávacie a nákupné centrum, umožňujúce Užívateľom porovnanie Ponúk zvoleného tovaru, ponúkaného Obchodníkmi, a to podľa ceny, prípadne ďalších parametrov.


Článok I.

Úvodné ustanovenia

1.1.    Tieto všeobecné obchodné podmienky, ďalej len ako „VOP“ sú zmluvnými podmienkami v zmysle ustanovenia § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a tvoria nedeliteľnú súčasť všetkých Zmlúv uzatvorených medzi ADK MEDIA spol. s r.o., so sídlom Janka Palu 17, 914 41 Nemšová, IČO: 46 371 630 ako prevádzkovateľom (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) a objednávateľom fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len ako „Objednávateľ“).

1.2.    Prevádzkovateľ prevádzkuje internetový server umožňujúci vyhľadávanie autoservisov, prípadne pneuservisov a ponúk najmä nasledovných tovarov: nových pneumatík, použitých pneumatík, nových a použitých diskov z internetových obchodov, z kamenných predajní, a od iných zaregistrovaných subjektov na adrese www.VyberPneu.sk a iných partnerských weboch Prevádzkovateľa.

1.3.    Objednávateľ - možno rozumieť najmä zaregistrovaný subjekt v zmysle článku II. týchto VOP,  a to najmä zaregistrovaný autoservis, pneuservis, internetový obchod alebo kamenný obchod, a inú fyzickú osobu - nepodnikateľa.

1.4.    Objednávateľom je teda predajca – a to buď podnikateľ alebo nepodnikateľ, ďalej len ako „Objednávateľ podnikateľ“ a „Objednávateľ nepodnikateľ“.

 

Článok II.

Postup pri registrácii objednávateľa

2.1.    Predpoklady úspešnej registrácie Záujemcu o registráciu podnikateľa (t.j. potenciálneho Objednávateľa -  podnikateľa):

a) Záujemca o registráciu podnikateľ v čase registrácie nie je v systéme Prevádzkovateľa registrovaný,

b) Záujemca o registráciu podnikateľ prevádzkuje plne funkčný a vierohodný internetový obchod alebo kamenný obchod,

c) na internetových stránkach Záujemcu o registráciu podnikateľa je uvedené okrem iného: obchodné meno a adresa Záujemcu o registráciu podnikateľa, telefonický a emailový kontakt, IČO a iné náležitosti požadované všeobecnými právnymi predpismi platiacimi na území SR,

d) Záujemca o registráciu podnikateľ ponúka na predaj v sekcii nové pneumatiky a disky výhradne nový tovar a v sekcii použité pneumatiky a disky výhradne použitý tovar,

e) Záujemca o registráciu podnikateľ, pokiaľ ide o internetový obchod, dodáva pravdivé a aktuálne informácie v požadovanom formáte v súlade s popisom jednotlivých položiek (tak ako je uvedené v Špecifikácii xml súboru), a pokiaľ ide o kamenný obchod, tento manuálne nahadzuje jednotlivé položky a informácie k nim, a to najmä:

vuvádza ceny tovaru v EUR vrátane DPH, recyklačných a autorských prípadne iných poplatkov

vuvedené ceny sú konečné, okrem doplatkov za dopravu,

vpopis ponúkaných tovarov obsahuje výlučne popis ponúkaného tovaru, neobsahuje reklamné a iné podobné texty,

vobrázky jednotlivých tovarov zobrazujú len samotný tovar, neobsahujú logá obchodov, predajcov a pod. ani žiadne iné  reklamné informácie,

vjednotlivé ponúkané tovary sú v súbore uvedené iba raz, s linkou vedúcou na profil a stránku a/alebo obchod, kde je možné tovar zakúpiť.

2.2.    Predpoklady úspešnej registrácie Záujemcu o registráciu nepodnikateľa (t.j. potenciálneho Objednávateľa - nepodnikateľa):

a) Záujemca o registráciu nepodnikateľ v čase registrácie nie je v systéme Prevádzkovateľa registrovaný,

b) Záujemcu o registráciu nepodnikateľa je povinný uviesť svoje kontaktné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, telefonický a emailový kontakt a iné náležitosti požadované všeobecnými právnymi predpismi platiacimi na území SR,

c) Záujemca o registráciu nepodnikateľ ponúka na predaj v sekcii nové pneumatiky a disky výhradne nový tovar a v sekcii použité pneumatiky a disky výhradne použitý tovar,

d) Záujemca o registráciu nepodnikateľ dodáva pravdivé a aktuálne informácie prostredníctvom manuálneho zadávania, a pritom:

vuvádza ceny tovaru v EUR vrátane DPH,

vuvedené ceny sú konečné, okrem doplatkov za dopravu,

vpopis ponúkaných tovarov obsahuje výlučne popis ponúkaného tovaru, neobsahuje reklamné a iné podobné texty,

vobrázky jednotlivých tovarov zobrazujú len samotný tovar, neobsahujú logá obchodov, predajcov a pod. ani žiadne iné  reklamné informácie,

vjednotlivé ponúkané tovary sú v súbore uvedené iba raz

2.3.    Ak Záujemca o registráciu prevádzkuje viacero domén a/alebo viacero obchodov, tieto je možné registrovať a spravovať výhradne spolu, t.j. pod jedným účtom.

2.4.    Dáta a informácie dodané Objednávateľom prostredníctvom xml súborov alebo zadávané manuálne budú používané na zobrazovanie na stránkach a partnerských weboch, prípadne na vytváranie štatistík o internetovom nakupovaní.

2.5.    Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a pravdivosť údajov uvedených na adrese www.VyberPneu.sk a partnerských weboch Prevádzkovateľa zadané Objednávateľom.


Článok III.

Práva a povinnosti Objednávateľa

3.1.    Objednávateľ - podnikateľ sa zaväzuje, že po registrácii a schválení administrátora www.VyberPneu.sk bude:

a) aktualizovať údaje zadané na stránke Prevádzkovateľa pri registrácii, pokiaľ dôjde k ich zmene,

b) poskytovať export predávaných tovarov v zmysle požiadaviek Prevádzkovateľa uvedených na stránke Špecifikácia xml súboru, pričom súbor obsahuje len nové pneumatiky alebo disky a použité pneumatiky alebo disky sa pridávajú manuálne – jednotlivo,

c) uhrádzať vystavené faktúry v lehote ich splatnosti.

 

Článok IV.

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

4.1.    Prevádzkovateľ sa zaväzuje pravidelne, najmenej však dvakrát počas kalendárneho týždňa, aktualizovať ponuky Objednávateľa z dodávaného xml súboru alebo manuálne, prípadne oboma spôsobmi, a tak umožniť ich vyhľadanie na www.VyberPneu.sk.

4.2.    Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zaradenie ponuky Objednávateľa do katalógu tovaru, v prípadoch keď xml súbor obsahuje viac ako jedentisíc ponúk.

4.3.    Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať údaje Objednávateľa tretím osobám, okrem prípadov poskytnutia všeobecne voľne dostupných informácií o obchodoch a ich ponukách na partnerských portáloch Prevádzkovateľa a použitia informácií v zmysle článku II. odsek 4 týchto VOP.

4.4.    Prevádzkovateľ sa zaväzuje v postupovať s náležitou starostlivosťou a tak zabezpečiť maximálnu možnú funkčnosť poskytovanej služby, nezodpovedá však za škody spôsobené stratou, príp. poškodením uložených informácií, či útokom na internetový server a  skutočností v spôsobených v dôsledku vis maior.

4.5.    Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zamietnuť registráciu Záujemcu o registráciu, príp. Objednávateľa alebo neuverejniť údaje, ktoré sú v rozpore s týmito VOP, všeobecne záväznými právnymi predpismi platiacimi na území SR, s dobrými mravmi alebo sú v rozpore so záujmami Prevádzkovateľa.

4.6.    Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontrolovať a meniť údaje zadané Objednávateľom v jeho profile.

4.7.    V prípade, že zo strany Objednávateľa dôjde k podstatnému porušeniu týchto VOP, Prevádzkovateľ je povinný na takéto porušenie upozorniť Objednávateľa a vyhradzuje si právo prerušiť zobrazovanie dát Objednávateľa a to až do doby vykonania požadovanej opravy.

4.8.    Zmluvné strany berú na vedomie, že Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek právne nároky tretích strán, ktoré vzniknú Objednávateľovi.


Článok V.

Cena a platobné podmienky

5.1.    Zmluvné strany berú na vedomie, že registráciu Objednávateľa podnikateľa a registráciu Objednávateľa nepodnikateľa v zmysle článku II. odseky 1 a 2 týchto VOP poskytuje Prevádzkovateľ bezodplatne.

5.2.    Reklamné služby, výhodnejšie pozície, topovanie a zverejnenie v sekcii novinky, ako aj zasielanie dopytov partnerom sú ponúkané odplatne.

5.3.    Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na spoplatnenie služieb uvedených v článku V. ods. 1 a 2 týchto VOP, ako  aj všetkých ostatných služieb, ktoré ponúka, príp. bude ponúkať a to zmenou týchto VOP.

 

Článok VI.

Zánik zmluvy

6.1.    Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť využívanie neplatených služieb bez udania dôvodu, a to na základe písomnej výpovede doručenej Prevádzkovateľovi, pričom výpovedná lehota je tri mesiace, a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď o ukončení spolupráce doručená Prevádzkovateľovi.

6.2.    Ak má Objednávateľ zakúpené množstvo kreditov na využitie reklamných služieb u Prevádzkovateľa, a dôjde k ukončeniu Zmluvy medzi ním a Prevádzkovateľom, Objednávateľ berie na vedomie, že nemá právo na vrátenie zostatku, t.j. nevyčerpaného kreditu.

 

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

7.1.    Tieto VOP ako aj zmluvný vzťah medzi v Prevádzkovateľom a Objednávateľom sa riadia zákonníkom č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a ustanoveniami ostatných právnych predpisov platiacich na území Slovenskej Republiky.

7.2.    Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto VOP, s čím Objednávateľ vyslovuje súhlas. Objednávateľ berie na vedomie, že zmenené VOP sa stávajú záväznými pre Objednávateľa ihneď po ich zmene.

7.3.    Vykonaním registrácie Objednávateľ  automaticky vyslovuje súhlas týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

 

7.4.    Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť odo dňa 4. februára 2013.